fbpx
aiad varavad aiamoodul

Töövõtulepingu üldtingimused

Allolevad üldtingimused kehtivad alates 10.10.2013.

1. Üldtingimuste ulatus

1.1. Käesolevad Aldermani Metall OÜ (edaspidi Töövõtja) Töövõtulepingu üldtingimused (edaspidi üldtingimused) kehtivad kõigi füüsiliste ja juriidiliste isikute (edaspidi Tellija)suhtes, kes soovivad tellida Töövõtja käest Töövõtulepingu raames teostatavaid paigaldus- ja muid töid (edaspidi Teenus või Teenused) või Töövõtja poolt valmistavatavaid ja müüdavaid kaupu (edaspidi Kaup või Kaubad).
1.2. Kaubad ja teenused peavad vastama kehtivatele kvaliteedinõuetele, standarditele ja kasutustingimustele.
1.3. Töövõtja ja Tellija vahelises Kaupade ja/või Teenuste tellimisega seotud suhetes lähtutakse Töövõtulepingust, Üldtingimustest, Eesti Vabariigi õigusaktidest ning headest kauplemistavadest.
1.4. Töövõtulepingu raames Teenuste osutamisel Tellijale juhindub Töövõtja kehtivatest ehitusnormidest ja –eeskirjadest ja osutab teenuseid vastavalt projektdokumentatsioonile, heale ehitustavale, kinnitatud ehitustehnoloogiale.
1.5. Kui tellimuse täitmise ajal muutuvad Töövõtulepingu aluseks võetud andmed, olukorrad (s.h. õigusaktides sätestatud nõuete muutumine) või muud kohustuslikud nõuded, siis Tellija ja Töövõtja on kohustatud lepingut vastavalt muutma.

2. Töövõtulepingu raames tellitavate kaupade ja teenuste tellimise kord ja tingimused

2.1. Kauba ja/või Teenuse tellimus vormistatakse suulise või kirjaliku Töövõtulepingu sõlmimisega.
2.2. Tellimus täidetakse Töövõtulepingus sätestatud tähtaja jooksul.
2.3. Kauba üleandmise ja/või Teenus(t)e osutamise kuupäev on sätestatud Töövõtulepingus.
2.4. Kaup toimetatakse kohale Töövõtja transpordiga Tellija kulul juhul, kui puudub muu kokkuleppe kauba kohaletoimetamise osas.
2.5. Töövõtja on kohustatud osutama üksnes neid teenuseid ja valmistama selliseid tooteid/kaupu, milles on nad Tellijaga Töövõtulepingus kokku leppinud.
2.6. Töövõtja poolt Kauba tarnimisel Tellijale Töövõtulepingus märgitud kohale eeldatakse, et Tellija asukohas või elukohas Kaupu vastu võttev isik omab õigust Kauba ja/või tellitud töö(de) vastuvõtmiseks ning üleandmis-vastuvõtuakti allkirjastamiseks Tellija nimel.
2.7. Tellitud Kauba paigaldustööd teostatakse ainult juhul kui Tellija on nõuetekohaselt ja täielikult tasunud Töövõtulepingu summa vastavalt Tellija poolt esitatud arvele.

3. Poolte vastutus ja nende kohustused

3.1. Tellija kohustub:

3.1.1. Varustama Töövõtjat üldelektri ja veega tellitud tööde valmistamise ajal;
3.1.2. Võimaldama Töövõtjale ligipääsu tööobjektile;
3.1.3. Informeerima Tellijat kõigist asjaoludest, mis võivad põhjustada lisatöid/lisakulutusi või raskendada lepingu täitmist (Kommunikatsioonid, pehmed/kõverad seinad/müüritis, piiratud paigaldusruum, vesiliiv-pinnas, sisemise armatuurita postid, pehme segu, nõrk vundament jms);
3.1.4. Tagama tööks vajaliku ruumi (vähemalt 2m) , sh. kõrvaldama tööde teostamist takistava pinnase ja/või lume;
3.1.5. Tasuma kokkulepitud ettemaksu ja/või teisi lepingujärgseid osamakseid;
3.1.6. Kontrollima tellitud tööde täitmist, muuhulgas andma Töövõtjale juhiseid või muul viisil kaasa aitama tööde teostamisele;
3.1.7. Hüvitama Tellijale lisatööde eest tekkinud kulusid;
3.1.8. Teavitama Töövõtjat Töövõtulepingu raames tekkinud või tekkiva võiva veast või kahjust ning võtma kasutusele kõik võimalikud meetmed kahju ärahoidmiseks ja/või juba tekkinud kahju ulatuse vähendamiseks;
3.1.9. Tegema Töövõtjaga vajalikul määral koostööd, et vältida viivitusi ja takistusi Töövõtulepingu tähtaegadest kinnipidamisel ning Tellimuse õigeaegsel täitmisel;
3.1.10. Väravate ja piirete paigaldamise teenuse tellimisel välja selgitama ning seejärel hankima kõik antud tellimuse teostamiseks vajalikud load ja kooskõlastused (sh. Muinsuskaitseameti nõusolek) ja tasuma nende hankimisega seotud kulud. Kui paigaldatavate piirete või väravate paigaldustööde käigus või nende lõppemisel tekkivad kolmandatel isikutel s.h. avalikku võimu teostavatel organitel pretensioone, lahendab neid Tellija ja seda omal kulul;
3.1.11. Eelnevalt teavitama Töövõtjat sõlmitud Töövõtulepingusse Kaastöövõtja kaasamisest;
3.1.12. Tasuma tellimuse täitmise käigus läbiviidavate vältimatute ja põhjendatud uurimis- ja katsetustööde eest. Töövõtjal on kohustus Tellijat sellistest töödest eelnevalt teavitada;
3.1.13. Mitte kõrvaldama Töövõtja tööst tulenevaid puudusi, vaegtöid, praaktöid jms, välja arvatud juhul kui Tellija on sellise töö vajadusest Töövõtjale kirjalikult teavitanud ja viimane ei ole 5 (viie) tööpäeva jooksul või kokkulepitud ajal asunud puudusi kõrvaldama;
3.1.14. Kauba ja/või tellitud töö selle vastuvõtmisel üle vaatama;
3.1.15. Pretensioonid Kauba ja/või tellitud tööde raames tehtud töö kohta on Tellija kohustatud ära märkima üleandmis-vastuvõtuaktis. Hilisemaid pretensioone ei aktsepteerita;
3.1.16. Tasuma Töövõtjale leppetrahvi 50% Töövõtulepingu summast ja valminud töö/tellitud kauba maksumuse, kui Tellija keeldub Töövõtulepingus sätestatud kohustuste täitmisest;
3.1.17. Kohustatud maksma Töövõtjale viivist 0,2% päevas tähtajaks tasumata summalt iga viivitatud päeva eest mistahes kokkulepitud makse tasumisega viivitamise pärast kuid mitte rohkem kui 10% Töövõtulepingu summast;
3.1.18. Tööseisakust tingitud täiendava kulu või tekkinud kahju eest, välja arvatud juhul kui tööseisak on põhjustatud Töövõtulepinguga vastuolus olevast Töövõtja tegevusest või tegevusetusest.

3.2. Tellija vastutab:

3.2.1. Hoonete külge kinnitatud vanade piirete demonteerimisteenuse tellimisega Tellija vastutab ise maja/aiaposti(kiviposti) või hoone välisfassaadi võimalike kahjustuste tekkimise eest;
3.2.2. Töövõtjale esitatud andmete ning juhiste õigsuse, ammendatavuse ning Kaastöövõtja poolt tekitatud kahju eest.

3.3. Tellijal on õigus:

3.3.1. Töövõtulepingu tingimustele mittevastavuse tuvastamisel nõuda Töövõtjalt puuduste kõrvaldamist;
3.3.2. Keelduda tellimusele ja/või kvaliteedi- ja kasutusnõuetele mittevastava Kauba vastuvõtmisest ja nõuda Kauba asendamist nõuetekohase Kauba vastu Töövõtja kulul, välja arvatud juhul kui Kauba puudused olid Töövõtja poolt eelnevalt Tellijale teatatud ning seejärel Tellija poolt aktsepteeritud;
3.3.3. Nõuda Töövõtjalt töö parandamist või uue töö tegemist, arvestades tellimuse hinda ja Töövõtulepingu tingimustele mittevastavuse olulisust kui tellitud töö(d) ei vasta Töövõtulepingu tingimustele;
3.3.4. Keelduda Üldtingimustes punktis 3.4.4. tasu maksmise kohustusest juhul kui lepingust loobumine oli tingitud Töövõtja süül lepinguliste kohustuste täitmata jätmisest ja Töövõtja süü on dokumentaalselt tõentatud;

3.4. Töövõtjal on õigus:

3.4.1. Nõuda Tellijalt Üldtingimuste punktide 3.1.1; 3.1.2; 3.1.3; 3.1.4 rikkumisel või mitte täitmisel kaasneva kahju hüvitamist s.h. tööjõu-, transpordi-, lao- ja dokumendikäitluskulud Tellijale esitatud arve alusel;
3.4.2. Lõpetada Töövõtuleping, kui Tellija rikub punkti 3.1.5. ning nõuda sellega kaasneva kahju hüvitamist ning leppetrahvi 50% töövõtulepingu summast;
3.4.3. Hoida kinni ja mitte tagastada kuni 100% Tellija poolt tasutud ettemaksust Töövõtja poolt kauba valmistamiseks, kohaletoimetamiseks, komplekteerimiseks või hoiustamiseks tehtud kulude hüvitamiseks, kui Tellija on viivitanud tellitud Kauba Töövõtja laost väljaviimisega üle 30 (kolmekümne) kalendripäeva või kui Tellija keeldub põhjendamatult Tellijale kohaletoimetatud Kauba ja/või tellitud Teenuse raames tehtud töö vastuvõtmisest;
3.4.4. Saada tasu ettevalmistatud Kauba ja nõuetekohaselt tehtud töö eest, millele lisandub 50% Töövõtulepingu summast, kui Tellija loobub Töövõtulepignust.
3.4.5. Realiseerida Tellija poolt tellitud kaup ettemaksu tagastamata juhul, kui tellitud kaup viibib Töövõtja laos enam kui 6 (kuus) kuud alates kauba valmimisest ja lattu toimetamisest.

3.5. Töövõtja kohustub:

3.5.1. Teavitada Tellijat tellitud Teenuste osutamisel või tööde tegemisel esilekerkinud probleemidest ning nõuda Tellijalt vajalikke juhiseid ja informatsiooni probleemide lahendamiseks;
3.5.2. Teavitama Tellijat Töövõtulepingu raames tekkinud või tekkiva võiva veast või kahjust ning võtma kasutusele kõik võimalikud meetmed kahju ärahoidmiseks ja/või juba tekkinud kahju ulatuse vähendamiseks;
3.5.3. Alustama puuduste kõrvaldamist viivitamatult pärast vastava teavituse saamist Tellijalt, kõrvaldama kõik puudused mõistliku aja jooksul ning andma Kauba ja või töö uuesti üle;
3.5.4. Töövõtja kohustub Töövõtulepingu raames tellitud Kaupade üleandmisega viiviamisel Töövõtjast sõltuvatel asjaoludel tasuma viivist 0,2% päevas iga viivitatud päeva eest tähtajaks üle andmata Kaubade maksumusest.

3.6. Töövõtja ei vastuta:

3.6.1. Võimalike kahjude eest, mis on tekkinud tellitud töös Tellija nõudmisel kõrge riskiastmega muudatuste tegemise tagajärjel ja kui Töövõtja on eelnevalt Tellijat nendes riskides kirjalikult teavitanud;
3.6.2. Garantiiperioodi jooksul tekkivate vigade eest, kui vead on tekkinud Kauba ebaõigest (väärast) kohtlemisest, kasutamisest ja/või temperatuuri- või niiskusreziimi rikkumisest.

4. Tööde vastuvõtmise kord

4.1. Tellija on kohustatud tellitud Kauba või Teenuse osutamise tulemusena valminud töö vastu võtma kokkulepitud viisil ja kohas.
4.2. Tellija või Töövõtulepingus kokkulepitud esindaja on kohustatud viibima Kauba üleandmise ja/või Teenuste osutamise kohas ning neid vastu võtma kokkulepitud ajal.
4.3. Kui Töövõtulepingu raames tellitud või valminud Kauba üleandmise koht on Töövõtja ladu, on Tellija kohustatud Kauba üleandmise kohast ära viima mitte hiljemalt kui 3 (kolme) tööpäeva jooksul pärast Kauba valmimise teatise (kirja, e-maili või faksi) kättesaamist. Iga ületatud päeva eest tasub Tellija Töövõtjale kauba hoiustamise tasu 1.- EUR (üks euro) ühe Kauba eseme kohta päevas.
4.4. Tellimuse raames tarnitud Kauba ja/või tellitud töö(de) vastuvõtmisel vormistavad Töövõtja ja Tellija vastava üleandmis-vastuvõtuakti/arve, millele kirjutavad mõlemad alla ise või nende esindajad.
4.5. Juhul kui Tellija keeldub põhjendusi esitamata üleandmis-vastuvõtuakti allkirjastamast, loetakse tellitud Kaup ja/või Teenused vastu võetuks ilma pretensioonideta.
4.6. Kui Töövõtja ja Tellija ei jõua teostatud töös tekkinud puuduste suhtes kokkuleppele, kaasatakse akti koostamisse ja/või kontrolli teostamisse Töövõtja ja Tellija poolt aktsepteeritud ekspert või eksperdid.
4.7. Kauba juhusliku hävimise ja kahjustamise risko läheb Tellijale üle Kauba üleandmisega.

5. Lepingu tähtaeg ja lõppemine

5.1. Leping lõpeb selle tähtaja saabumisel, või:
5.2.1. Töövõtulepingu võib kumbki Pool mõjuval põhjusel mõistliku etteteatamistähtajaga lõpetada, eelkõige kui lepingut lõpetavalt lepingu poolelt ei saa kõiki asjaolusid ja mõlemapoolset huvi arvestades mõistlikult nõuda Töövõtulepingu täitmise jätkamist kuni kokkulepitud tähtpäevani;
5.2.2. Tellija võib Töövõtulepingut ennetähtaegselt lõpetada kui ilmnevad asjaolud, mille tulemusena on tellimuse täitmine muutunud võimatuks;
5.2.3. Tellija võib lepingu ennetähtaegselt Töövõtulepingut lõpetada kui Töövõtja ei alusta tellimuse täitmist mõistliku aja jooksul pärast Töövõtulepingu jõustumist või teostab tellimuse raames tellitud töid nii aeglaselt, et tellimuse täitmine Töövõtulepingus kokkulepitud tähtajaks on ilmselgelt võimatu;
5.2.4. Tellija võib lepingu ennetähtaegselt Töövõtulepingut lõpetada kui tema kirjalikule märkusele vaatamata ei suuda Töövõtja täita temale Töövõtulepinguga pandud kohustusi kokkulepitud tingimustel ning head tava järgides;
5.2.5. Töövõtja võib ennetähtaegselt Töövõtulepingut lõpetada, kui Tellija ei täida Töövõtulepinguga võetud kohustusi, lõpetab oma tegevuse või muutub maksejõuetusk ning ei täida kirjalikust meeldetuletusest hoolimata Töövõtulepinguga sätestatud maksekohustusi;
5.2.6. Töövõtja võib enetähtaegselt Töövõtulepingut lõpetada kui Tellija keeldub põhjendamatult talle kohaletoimetatud Kauba ja/või tellitud Teenuse raames tehtud töö vastuvõtmisest;
5.2. Töövõtu lepingu lõpetamise teated edastatakse üksteisele kirjalikus vormis.

5.3. Töövõtjal on õigus Töövõtulepingu tähtaega edasi lükata eelkõige siis, kui:
5.3.1. Sõlmitud Töövõtulepingusse kaasatud kaastöövõtja puhul pole Tellija ja Töövõtja sõlminud kokkuleppe Töövõtja vastutuse ulatuse määramise osas Kaastöövõtja poolt teostatavatele töödele;
5.3.2. Tööseisakud, katkestused ja nendega seotud ümberkorraldused on põhjustatud ametkondade ja ettevõtete poolt tööde teostamise ajal tehtud ettekirjutustest, mille järgimine töö käigus on Töövõtjale kohustuslik;
5.3.3. Tellija nõudel teostatakse lisatöid, mille maksumus moodustab rohkem kui 5% Töövõtulepingu käibemaksuta hinnast;
5.3.4. Ilmaolud ei võimalda või takistavad tööde teostamist (jätkuvad vihma- või lumesajud, tuisk, torm, õhutemperatuur pikaajaliselt alla –15C jm.

6. Arvelduste kord ja tingimused

6.1. Oma majandus- või kutsetegevuses tegutsev Tellija tasub tellitud Kauba ja/või Teenuse eest kuni 100% Töövõtulepingu summast ette Töövõtja poolt esitatud arvete alusel arvel märgitud tähtajaks, kui Pooled ei ole kirjalikult kokku leppinud teisiti. Tarbijast Tellija tasub ettetellimistingimustel tellitud Kauba ja/või Teenuste eest ette kuni 50% Töövõtulepingu summast vastavalt Töövõtja poolt esitatud arvele Kauba tellimisel ja ülejäänud summa Kauba maksumusest enne Kauba väljastamist.
6.2. Kõik maksed teostatud tööde, tellitud kaupade ja teenuste eest tasub Tellija Töövõtja poolt esitatud arvete alusel nõustudes arvetel olevate maksetingimustega.

7. Garantii

7.1. Garantii teostatud töödele ja müüdud kaupadele on vähemalt 2 (kaks) aastat ja kommertskasutuses olevatel toodetel 1 (üks) aasta. Pikemate garantiiperioodidega tooted on välja toodud Töövõtja kodulehel.

8. Vaidluste lahendamine

8.1. Kõik Töövõtulepingu täitmisest tulenevad vaidlused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kui läbirääkimistel ei saavutata rahuldavat kokkulepet, lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus.
8.2. Töövõtulepinguga võetud kohustuste täitmata jätmise eest või mittenõuetekohase täitmise eest vastutavad Pooled Töövõtulepinguga ja Eesti Vabariigi õigusaktidega ettenähtud korras ja ulatuses.
8.3. Töövõtulepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta lepingu rikkumiseks, kui selle põhjuseks olid vääramatu jõu asjaolud, mida ei näinud ega saanud ette näha.

9. Üldsätted

9.1. Kõik Töövõtulepingu täiendused ja muudatused on kehtivad, kui need on vormistatud kirjalikult ja Poolte poolt allkirjastatud.
9.2. Töövõtulepingu allkirjastamisega kinnitab Tellija, et tellitud Kaupade tehniline lahendus, s.h. värvus, mõõdud, avamissuund ja tegumood vastavad Tellija soovidele. Hilisemate muudatuste vormistamine Töövõtulepingus (juhul kui tootmine seda võimaldab) on tasuline, hinnaga 80 EUR kord. Lisaks tuleb vajadusel hüvitada tootmisega seotud kulutused.
9.3. Üldtingimustes ja Töövõtulepingus ettenähtud juhtudel loetakse teade edastatuks kirjalikus vormis, kui teade on teisele Poolele saadetud posti, faksi või e-maili teel.
9.4. Töövõtuleping jõustub selle allakirjutamise hetkest Poolte poolt ja kehtib Poolte lepinguliste kohustuste täitmiseni või lõppemiseni muul alusel.

Soovime meeldivat koostööd!

Küsi hinnapakkumist

Ei leidnud vajalikku toodet või puudus selle hind? Küsige järele. Vastame päringule esimesel võimalusel ning leiame teile parima lahenduse.

Küsi pakkumist

Alderman soovitab

×